ورود به سیستم
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

انتخاب زبان
جستجو


   

نحوه تنظيم و ارسال خلاصه مقاله:

  • خلاصه مقاله بايد در بر گيرنده عنوان، نام مولفين، آدرس چکيده و مرجع باشد. متن چکيده بايدحداقل 200کلمه و کل خلاصه مقاله حداکثر يک صفحه A4 باشد.

ويژ گي هاي نوشتاري خلاصه مقاله:

الف- مقاله بايد به زبان انگليسي نوشته شود.

ب- نرم افزار2003 يا Word 2007

ج- قلم: Times New Roman

د- اندازه قلم: عنوان12 و Bold- نام نويسندگان : 11- متن اصلي:11( فاصله خطوط(Single – آدرس نويسندگان10 وItalic – مراجع10.

ه- مراجع به ترتيب در متن چکيده-داخل-[] شماره گذاري شده و طبق نمونه زير باشند:

ارجاع به مقاله:

[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, J. Sci. Commun. 163 (2010) 51–59.

ارجاع به کتاب:

[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.

ارجاع به فصلي از يک کتاب:

[3] G.R. Mettam, L.B. Adams, in: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing, Inc. New York, 2009, pp. 281–304.

و- حاشيه ها: از بالاو چپ4ساتتي متر، از پايين و راست3 سانتي متر.

ز- نام نويسنده اصلي مقاله با ستاره مشخص شده و زير نام ارائه دهنده مقاله خط کشيده شود.

تذکرمهم: هر فرد ارائه کننده مقاله حداکثر دو مقاله(بصورت پوستر يا شفاهي) مي توند ارائه نمايد.  تعداد بازدید کنندگان :383494
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.